V I P

POCZUJ WOLNOŚĆ JAKĄ DAJE CARAVANING...

1. Ogólne zasady/warunki wynajmu.


1.1. Poniższe warunki wynajmu przyczepy kempingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy Najmu przyczepky kempingowej i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania Umowy Najmu przyczepy kempingowej.


1.2. Przedmiotem Umowy Najmu jest tylko i wyłącznie wynajem przyczepy kempingowej wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. 


1.3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania przyczepy Najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w Umowie.


1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy oraz stanowi załącznik do Umowy Najmu.2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy


2.1. Kierowcą samochodu ciągnącego przyczepę może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.


2.2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu.


2.3. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.


2.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkie osoby korzystające z przyczepki.


2.5. W przypadku najmu tej samej przyczepy przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.


2.6. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów przyczepy i kompletu kluczy, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww dokumentów w samochodzie lub przyczepie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież przyczepy z dokumentami przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.3. Ubezpieczenie


3.1. Przyczepa posiada ubezpieczenie OC. Najemca otrzyma kopie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy w sytuacji powstania szkody. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.


3.2. Najemca odpowiada za wynikłe szkody komunikacyjne do wysokości 1000 PLN, oraz za szkody niekomunikacyjne do wysokości 1000 PLN.


3.3. Odpowiedzialność Najemcy w żaden sposób nie jest ograniczona, w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeśli powodem zdarzenia była lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.


4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności


4.1. Rezerwacji przyczepy kempingowej można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail lub formularz na stronie), otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji. 


4.2 Koszt wynajmu/opłata za wynajem ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:

4.2.1. wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,

4.2.2. opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu,  specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, , instruktaż.

4.2.3. kaucję, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana.


4.3.Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przyczepy, m.in. koszty energii elektrycznej, parkingi, koszty promów, oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.


4.4. W celu potwierdzenia rezerwacji dokonanej w formie o której mowa w pkt 4.1. a następnie podpisanej Umowie Najmu, należy w ciągu 2 dni od podpisania Umowy wnieść opłatę rezerwacyjną w kwocie odpowiadającej wysokości kaucji.

4.5. Brak wpłaty w terminie i kwocie określonej w pkt. 4.4. oznacza automatyczne rozwiązanie Umowy.

4.6. Pozostała część opłat wynajmu: opłata serwisowa i wynagrodzenie za wynajem musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu wynajmu.


4.7. Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z wynajmu pojazdu campingowego i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.


4.9. Po podpisaniu Umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na

zasadzie odstąpienia od Umowy.


5 Kaucja


5.1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości 1000 PLN na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z Umowy, a w szczególności:


5.1.1 w przypadku kradzieży przyczepki kempingowej i szkody całkowitej

5.1.2 zgubienie dowodu rejestracyjnego,

5.1.4 uszkodzenie wypożyczonej przyczepy,

5.1.5 uszkodzenia wnętrza przyczepy, np. uszkodzona tapicerka

5.1.6 palenia tytoniu w przyczepie.5.2. Zwrot kaucji następuje w terminie do 2 dni roboczych od dnia zwrotu przyczepy w stanie nie pogorszonym, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.


5.3. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu.


5.4. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.


5.5. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji.


6 Odstąpienie od Umowy


6.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę w terminie krótszym od 30 dni, opłata rezerwacyjna wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.


6.2. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.


6.3. Za datę odstąpienia od umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego.


6.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.7 Przekazanie i zdanie przyczepki kempingowej.7.1. Możliwość oraz koszt i czas wynajmu przyczepy kempingowej zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć przyczepę.

Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż:


7.1.1 Sezon wysoki stanowi okres od czerwca do września oraz tzw długie weekendy.


7.1.2 Sezon średni stanowią miesiące maj i październik.


 7.1.3 Sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku nie uwzględnione w powyższych  punktach.


7.2. W zależności od sezonu, przyczepy kempingowe wynajmowane są na minimalny okres:

7.2.1. siedmiu dni w sezonie wysokim,

7.2.2. trzech dni w pozostałych sezonach.


7.3. W przypadku zdania przyczepy po upływie terminu określonego w Umowie  Najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20 zł za  każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.


7.4. W przypadku istnienia możliwości przedłużenia terminu zdania przyczepy przez Wynajmującego , o co zwróci się Najemca i otrzymania takiej zgody za pomocą SMS-sa z telefonu Wynajmującego, koszt będzie ustalony w wysokości określonej w pkt 4.2.1.


7.5. W przypadku opóźnienia w wydaniu przyczepy z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu przyczepy.

7.6. Przed przekazaniem przyczepy klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi. Procedura wydania i zdania pojazdu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.


7.7. Jeżeli Najemca zwróci przyczepę w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie,

Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.


7.8. Jeżeli Najemca nie zwróci przyczepy do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.


7.9.1 Odbiór przyczepy przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy przeglądzie podczas zwrotu przyczepy.


7.9.2 Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę wysprzątaną, z opróżnionymi zbiornikami na wodę oraz opróżnioną zawartością wc, w przeciwnym razie Wynajmujacemu przysługuje prawo do pobrania opłaty za w/w czynności zgodnie z cennikiem.8. Postępowanie w przypadku awarii / wypadków.


8.1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii oraz uzgodnień z Wynajmującym.


8.2. W przypadku wypadku nie z winy Najemcy, należy także powiadomić policję. Wszystkie tego typu szkody nie zgłoszone i nie poświadczone przez policję Najemca będzie zobowiązany likwidować na koszt własny.


8.3. Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego przyczepki, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie. 


8.4. W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu uzgodnionych z nim kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie przyczepki, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania.


8.5. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.


8.6. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.9 Ograniczenia w zakresie użytkowania


9.1. Przyczepa kempingowa nie może być wykorzystywana przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może być wykorzystywana do transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących i niebezpiecznych oraz ładunków pozostałych, jeśli ich waga przekroczy DMC przyczepki.


9.2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu przyczepy.


9.3. Przyczepę należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli przyczepy i upewnienia się, iż spełnia ona wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. 


9.4. Bezwzględnie zabronione jest holowanie przyczepy pod wpływem alkoholu lub innych używek.


9.5. Zabronione jest przekraczanie prędkości 90 km/ godz. oraz otwieranie okien bocznych i górnych wywietrzników w czasie jazdy.


9.6. W czasie jazdy należy zamknąć dopływ gazu na głównym zaworze butli, zablokować zamknięcie lodówki oraz złożyć stoliki do pozycji – wysokości siedzeń i kanap.


9.7. W przypadku pozostawienia przyczepy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych jak stadiony, hale, amfiteatry, w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia przyczepy na parkingu strzeżonym.


9.8. Wszelkie ograniczenia związane z wypłatą odszkodowań opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


9.9. Dozwolone jest jedynie poruszanie się przyczepą po terenie państw wspólnoty europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi,rozruchami i zamieszkami.


10.1. W przyczepie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.


10.2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w  przyczepie na koszt Najemcy.


10.3. Uwaga: czas spalenia przyczepy wynosi ok. 10 minut. W przypadku zaprószenia ognia należy natychmiast opuścić przyczepę nie starając się ratować pozostawionych w niej rzeczy.